top of page

我们能做的

1.    光 敏 树 脂 填 充 补 牙

2.    牙 冠 牙 桥

3.    无 痛 拔 牙 / 拔 智 慧 齿

4.    根 管 治 疗

5.    紧 急 牙 痛 / 止 痛

6.    牙 周 病 治 疗

7.    儿 科 牙 病 治 疗

8.    假 牙

9.    种 植 牙

10.  牙 骨 移 植

11.  口 腔 手 术

12.  牙 齿 矫 正 / 透 明 牙 线 矫 正

13.  牙 齿 矫 正 / 白 色 丝 固 定

bottom of page